Política de privacitat

En aplicació del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), l’informem sobre el tractament de les seves dades personals que es realitzarà en el marc del Congrés de Serveis Socials Bàsics.

La present Política de protecció de dades té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les teves dades personals.

 1. Responsable del tractament

Seran responsables dels tractaments que es derivin del Congrés de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats els següents col·legis professionals:

Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)
Adreça: Aragó, 141-143, 4a. planta. 08015 Barcelona
CIF: Q5850040F
Tel: 934521008
Fax: 935 183 054
Correu electrònic: ceesc@ceesc.cat
Contacte DPD: dpd@ceesc.cat

Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (COTSC)

Adreça:  C/ Portaferrissa, 18 1er 1a ,08002 Barcelona
CIF: Q 0869009A
Telèfon: 93 318 55 93
Correu electrònic: catalunya@tscat.cat
Contacte DPD: dpd@coltscat.cat

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC)

Adreça: C/Rocafort, 129 08015, Barcelona
CIF:Q5855028F
Telèfon: 932478650
Contacte DPD: dpo@copc.cat

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya (COPEC)

Adreça: Avgd. Mistral, 20 bis, entresòl, 2, 08015 Barcelona
CIF V62980354
Telèfon: 93 217 77 99
Fax: 93 292 95 08
Adreça electrònica: copec@pedagogs.cat

 1. Finalitat, legitimació i conservació del tractament de dades 

2.1. Finalitat

Quan les seves dades personals siguin recollides a través dels diferents formularis,  enquestes o tràmits que trobarà a la web, serà necessari que faciliti, com a mínim, aquelles dades marcades amb un asterisc (*), acceptant expressament i de manera lliure i inequívoca que el tractament de les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, essent voluntària la inclusió de les dades restants. 

Les dades que ens faciliti a través d’aquest lloc web seran tractades amb les finalitats següents: 

Tractament

 

Per a què farem servir les seves dades

Quant de temps conservarem les seves dades

Inscripció i prestació de serveis i tràmits del Congrés de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats

Tractarem la informació per a la gestió de la inscripció al Congrés  servei i/o tràmit que hagi sol·licitat. La base jurídica que legitima el tractament és l’atorgament del consentiment de l’interessat.

Un cop finalitzi el tràmit o servei no es farà ús de les seves dades. Les dades econòmiques es conservaran el temps legal obligatori d’acord amb la legislació tributària i la resta de dades personals es conservaran fins que la persona interessada revoqui el seu consentiment.

Subscripcions a butlletins del Congrés de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats

Tractarem les seves dades per remetre-li informació sobre els congressos anuals relatius a Serveis Socials Bàsics i Especialitzats que s’organitzen.

La base jurídica del tractament és el consentiment de l’interessat.

Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti no rebre les nostres comunicacions, en aquell moment es suprimiran.

 

Bústia de contacte, queixes o suggeriments

Tractarem les seves dades gestionar la consulta, ajuda, sol·licitud, reclamació, queixa,  o qualsevol altre motiu.

La base jurídica que legitima el tractament és el consentiment de l’interessat.

Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s’hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades.

 

Després d’això es suprimiran transcorreguts els terminis de conservació legal i   excepte que es puguin derivar responsabilitats administratives, civils, laborals i/o penals.

Difusió de les activitats del Congrés de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats

Tractarem les seva imatge si així ho autoritza prèviament amb la finalitat de fer difusió de les activitats que s’organitzen al Congrés de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats

La base jurídica que legitima el tractament és el consentiment de l’interessat.

Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti revocar el consentiment en relació al seus drets d’imatge.

 

L’usuari, facilitant les seves dades ja sigui mitjançant la marcació de la casella corresponent en cada cas o per la signatura del document específic, accepta de forma lliure, que les seves dades personals siguin tractades per part dels responsables del tractament per a la realització de les finalitats per a les quals han estat facilitades. Així mateix, garanteix que les dades personals facilitades són veraces i assumeix l’obligació de comunicar-ne qualsevol modificació.

Tanmateix, les seves dades podran ser comunicades pel compliment de les obligacions legals i/o contractuals que puguin existir.

 1. Destinataris de les seves dades

Les seves dades personals facilitades a través de la pàgina web no seran cedides en cap cas a terceres persones ni entitats, donat el cas, sol·licitarem prèviament el seu consentiment. 

Igualment, els responsables del tractament garanteixen expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers sense sol·licitud de previ consentiment exprés, informat i inequívoc, per a la cessió concreta. No obstant això, per tal de prestar correctament el servei es podran proporcionar les dades a entitats que ens prestin serveis (APPs, hostatges web,) i aquestes tractaran les seves dades com a “encarregats de tractament”.

Aquesta gestió de les seves dades es realitza únicament i exclusivament per a garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que li oferim, garantint que aquestes entitats apliquin les mesures d’índole tècnica, jurídica i organitzativa i millors pràctiques de seguretat de la informació. Evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa a cada moment.

Així mateix, els responsables podran revelar a l’autoritat pública competent les dades personals, així com a qualsevol altra informació que estigui en el seu poder, previ requeriment, de conformitat amb les disposicions legals aplicables així com que podrà revelar a tercers les dades estrictament necessàries per obligació contractual. 

 1. Transferències internacionals No es transfereixen les seves dades personals a un tercer país o organització internacional que estigui fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o un país que no prevegi un nivell adequat de protecció de dades. Arribat el cas, serà informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa i, en particular, sobre l’existència o manca d’una decisió d’adequació de la Comissió respecte del tercer país o organització internacional.

 

 1. Exercici dels seus drets

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades, exercint els següents drets:

 • Accés a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim  i quin ús en fem.
 • Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
 • Suprimir les seves dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no es faci tractament d’elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
 • Limitar el tractament: sol·licitar que les dades siguin conservades per necessitats legals.
 • Oposar-se a un tractament: sol·licitar que no es faci un ús concret de les seves dades.
 • Portabilitat de les seves dades: sol·licitar que li lliurem les dades en un format compatible per que ho lliuri a un tercer que li hagi d’oferir un servei.

Podrà exercir els drets que s’exposen a continuació mitjançant un escrit adreçat a la seu social del CEESC, Carrer Aragó, 141-143, 4. planta, 08015 Barcelona, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades o per correu electrònic a l’adreça dpd@ceesc.cat.

Per exercir els drets, acompanyi a la seva sol·licitud una còpia del DNI o document acreditatiu de la seva identitat. L’exercici dels seus drets és gratuït.

 1. Possibilitat de retirar el consentiment

Pot retirar el seu consentiment mitjançant un escrit adreçat als responsables del tractament a l’adreça Carrer Aragó, 141-143, 4a. planta, 08015 de Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades o per correu electrònic a l’adreça dpd@ceesc.cat.

 1. Seguretat de les dades personals

Amb l’objectiu de vetllar per la seguretat de les seves dades personals, l’informem que hem adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals subministrades, segons la seva naturalesa i les circumstàncies del tractament, amb l’objectiu d’evitar, en la mesura del possible i segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua i els tractaments o accessos no autoritzats.

 1. Reclamacions

Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa pot contactar o presentar una reclamació a: 

El delegat de protecció de dades dpd@ceesc.cat o davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva adreça postal:
C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a
08008 Barcelona
http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

Per tot això entendrem que en el supòsit de facilitar-nos les teves dades ens autoritzes expressament per a realitzar el tractament de les mateixes conforme al descrit anteriorment.