Avís legal

 1. Informació general

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), us informen que el propietari del domini web és titularitat de:

Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC), amb CIF núm. Q-5850040-F i domicili al carrer Aragó, 141-143, 4a. planta de Barcelona (08015 Barcelona), Espanya, es troba inscrit en el Registre Públic de Col·legis Professionals de Catalunya, amb data 10 de setembre de 1999, sota el número d’inscripció EiES/C-20, amb número de telèfon 934521008 i correu electrònic ceesc@ceesc.cat.

Sense perjudici del la titularitat del domini web del CEESC, la gestió de la pàgina web i la publicació del contingut serà responsabilitat dels següents col·legis organitzadors del Congrés de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats (en endavant les entitats organitzadores) :

 • Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)
 • Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT)
 • Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC)
 • Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya (COPEC)
 1. Objecte

La present pàgina web www.cssb.cat titularitat del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya però gestionada per les entitats organitzadores ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet, especialment de tots els col·legiats i col·legiades de l’àmbit de serveis socials bàsics, a la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers relatius al Congrés de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats.

El present Avís Legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l’accés i ús general de la citada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que l’accés i ús d’aquesta implica, necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions Generals citades incloses en aquest Avís Legal.

Els col·legis organitzadors del Congrés es reserven la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web. Per això es recomana que l’usuari llegeixi detingudament i atenta les condicions generals cada vegada que vulgui entrar i fer-ne ús, ja que aquestes poden sofrir alguna/es modificacions.

 1. Accés a la pàgina web

L’usuari pot accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web, tret del que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel Proveïdor d’Accés a Internet (ISP) contractada pel seu compte.

Per la seva part, les entitats organitzadores informen que no es responsabilitzen de la prestació de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament del qual no li correspon, i per la qual cosa l’accés pot ser suspès, cancel·lat o resultar inaccessible per motius tècnics i especialment en cas de força major.

A més, les entitats organitzadores es reserven el dret a interrompre en cas que ho estimi necessari l’accés a la seva pàgina web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Si la interrupció tingués caràcter definitiu, es comunicarà tal circumstància als usuaris, que podran sofrir la pèrdua, en el seu cas, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis.

En conseqüència, en cap cas les entitats organitzadores es responsabilitzen de les conseqüències d’eventuals interrupcions, ja que no pot garantir la fiabilitat, la disponibilitat, ni la continuïtat de la seva pàgina web.

 1. Ús de la pàgina web

La utilització de la pàgina web per qualsevol persona atribueix la condició d’Usuari, el qual deurà posseir la capacitat legal per contractar i representació necessària per contractar, el qual accepta que l’ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

L’usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que el les entitats organitzadores posen a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents Condicions Generals.

Especialment, queda prohibit l’ús de la pàgina web amb finalitats lesives als béns del les entitats organitzadores que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de les entitats organitzadores o de tercers, en el seu cas.

L’usuari pot descarregar els continguts que desitgi de la pàgina web i, quan sigui necessari, les entitats organitzadores l’informaran sobre les especificacions tècniques necessàries per procedir a la descàrrega d’informació i continguts de la seva pàgina web.

L’usuari s’abstindrà d’obtenir, o d’intentar obtenir, els Continguts per mitjans o procediments diferents dels quals en cada cas s’hagin posat a la seva disposició o hagin indicat a l’efecte o dels que s’utilitzin habitualment a Internet. En aquest sentit, es prega a l’usuari que faci atenció a aquests missatges d’avís, ja que les entitats organitzadores no es responsabilitzen dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l’usuari perquè aquest hagi usat de forma indeguda o negligent la pàgina web.

Quant a l’ús dels serveis interactius que, en qualsevol forma, permetin la divulgació de continguts per part de l’usuari a través de la pàgina web, tals com el fòrum i, en el seu cas, aquells altres que es puguin oferir en el futur, serà conforme a la llei, les presents Condicions, les condicions particulars, en el seu cas, la moral, els bons costums i l’ordre públic.

 1. Continguts

Els continguts de la pàgina web són posats a disposició de l’usuari per les entitats organitzadores com a informació pròpia o en el seu cas, de tercers que ho han autoritzat. Les entitats organitzadores posarà els mitjans raonables a la seva disposició a fi que els continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.

 1. Enllaços de tercers a la pàgina web

L’usuari d’Internet que vulgui introduir un link des de la seva pàgina web a la pàgina web de les entitats organitzadores haurà d’obtenir prèvia autorització per escrit. A més, haurà de complir les següents obligacions:

 • L’enllaç o link únicament vincularà amb la pàgina principal, llevat autorització expressa per redireccionar a una pàgina secundària, que en cap cas podrà ser reproduïda de cap manera.
 • Queda expressament prohibit establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a la pàgina web o permetin la visualització de la informació, activitats, serveis o productes a través de direccions d’Internet diferents a les de la present pàgina web.
 • El link o la pàgina d’enllaç no podrà desenvolupar activitats o posar dispositius que siguin contraris a les lleis, la moral o l’ordre públic.
 • En cap cas es realitzaran, des de la pàgina web on es troba l’enllaç, manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre el les entitats organitzadores, els seus col·legiats, els membres del personal, la qualitat dels serveis que presta o qualsevol altre professional del món de l’educació social a tot el territori de l’Estat.
 • El remitent no podrà utilitzar la marca gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de les entitats organitzadores dins del seu propi lloc web, llevat dels casos expressament autoritzats per les entitats organitzadores.
 • L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre les entitats organitzadores i el propietari de la pàgina web en què es pugui establir, ni l’acceptació i aprovació per part de les entitats organitzadores dels seus continguts o serveis.

Les autoritzacions a què es refereixen els apartats anteriors es demanaran per escrit o per correu electrònic adreçats a ceesc@ceesc.cat.

 1. Propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts (d’ara endavant, els ‘Continguts’) de la pàgina web són propietat intel·lectual de les entitats organitzadores o, en el seu cas, de tercers que ho han autoritzat, llevat que s’especifiqui el contrari.

A títol merament enunciatiu s’inclouen entre els continguts els texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font.
De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva de les entitats organitzadores o, en el seu cas, de tercers que ho han autoritzat, llevat que s’especifiqui el contrari.

L’Usuari haurà de respectar a tota hora tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina web, de titularitat de les entitats organitzadores o de tercers.

Queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre la present pàgina web.

En concret, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retramesa o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets.

No obstant això anterior, l’Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional, així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació. La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

En el cas que qualsevol usuari o tercer consideri que algun dels continguts del lloc web infringeix els seus drets de propietat intel·lectual o industrial, haurà d’enviar una comunicació a ceesc@ceesc.cat

 1. Publicitat

A la pàgina web s’allotgen continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la pàgina web compleix la normativa que en cada cas puguin ser d’aplicació. Les entitats organitzadores no seran responsables de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

 1. Responsabilitat

En qualsevol cas, l’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que les entitats organitzadores puguin sofrir com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquest Avís Legal o, en el seu cas, per les condicions particulars que siguin d’aplicació.

9.1. Accés a la pàgina web

Les entitats organitzadores o es responsabilitzen dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

9.2. De la qualitat del servei

L’accés a la web no implica l’obligació per part de les entitats organitzadores de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos.

Les entitats organitzadores no es responsabilitzen dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei de la web.

9.3. Dels continguts

Les entitats organitzadores no es responsabilitzen de les decisions preses a partir de la informació subministrada al web ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda a través de la pàgina web.

9.4. Dels enllaços o ‘links’

El servei d’accés al web inclou dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet. En aquests casos, les entitats organitzadores actua com a prestador de serveis d’intermediació, de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI), i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda.

En el supòsit que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-li-ho a les entitats organitzadores. d’acord amb el procediment i els efectes establerts en el punt 6, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

L’existència de links o enllaços no ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de les entitats organitzadores amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

Les entitats organitzadores no coneixen els continguts i serveis dels links o enllaços i, per tant, no es fan responsables pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a les entitats organitzadores.

 1. Protecció de dades personals

Les entitats organitzadores garanteixen el compliment de les obligacions derivades de la normativa de protecció de dades, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD). Les entitats organitzadores posen a disposició dels usuaris la Política de Protecció de Dades que informa en detall sobre el tractament de dades personals.

 1. Cookies

Les entitats organitzadores informen que aquest lloc web no utilitza galetes (cookies).

 1. Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents Condicions d’Accés queden subjectes a l’ordenació jurídica espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina web, l’usuari i les entitats organitzadores en els casos que la normativa prevegi la possibilitat de sotmetre’s a un fur, acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.